Nawigacja

STATUT SZKOŁY REGULAMIN SZKOŁY WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI ZAISTNIENIA WYPADKU UCZNIA PROGRAM PROFILAKTYKI

Dokumenty szkoły

STATUT SZKOŁY

STATUT

SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 1

Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI

im. Henryka Sienkiewicza

w RZEPINIE

 

 

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. z 2001 r. nr 61, poz.624,Dz. z 2007r.nr 35, poz.222 ).

 

 

Rozdział I   POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Niniejszy Statut stanowi podstawowy dokument wewnętrzny Szkoły Podstawowej  w Rzepinie.

 

1. Szkoła nosi nazwę:

Szkoła Podstawowa nr 1z Oddziałami Integracyjnymi im. Henryka Sienkiewicza.

2. Siedziba szkoły mieści się w Rzepinie w budynku przy ul. Wojska Polskiego 28 oraz w wydzielonych pomieszczeniach przy ul. Wojska Polskiego 30.

3. Organem prowadzącym jest Gmina  Rzepin. 

4. Nadzór pedagogiczny sprawuje Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim.

5. Szkoła obejmuje swoim działaniem dzieci zameldowane w Rzepinie oraz wioski: Gajec, Starościn, Lubiechnia Mała, Jerzmanice, Nowy Młyn.

§ 2

1. Szkoła jest publiczną szkołą podstawową.

2. Do szkoły przyjmowane są również dzieci spoza jej rejony, jeżeli ilość przyjęć nie powoduje zwiększenia liczby oddziałów.

3. Szkoła tworzy oddziały integracyjne, a ich liczba regulowana jest potrzebami środowiska.

 

§ 3

Szkoła Podstawowa  w swej strukturze  obejmuje klasy od I do VI, co oznacza pełen stopień organizacyjny. Cykl kształcenia w szkole trwa sześć lat, obejmuje I i II etap edukacyjny. Obowiązkiem szkolnym objęte są dzieci w wieku od 6 do 18 lat.

 

§ 4

Nazwa szkoły jest używana w pełnym brzmieniu na pieczątkach i stemplach.

 

§ 5

1.Szkoła posiada własny sztandar i własny ceremoniał szkolny.

2.Święto Szkoły obchodzone jest w listopadzie, w rocznicę śmierci Henryka Sienkiewicza.

 

Rozdział II  CELE I ZADANIA SZKOŁY ORAZ SPOSOBY ICH REALIZACJI

 

§ 6

Szkoła realizuje cele i zadania określone w Ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty /Dz.U. Nr 67, poz. 329 z dnia 16 maja 1996 r./ zwanej dalej Ustawą oraz w przepisach wykonawczych do Ustawy z dn. 8 stycznia 1999 r. wprowadzające reformę ustroju szkolnego /Dz.U. nr 12, poz. 96/, w szczególności:

1.umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,

2.wyposaża swoich uczniów w wiedzę dającą podstawy do naukowej interpretacji faktów oraz tworzenia zintegrowanego obrazu rzeczywistości społecznej i środowiska przyrodniczego w oparciu o podstawy programowe kształcenia ogólnego zatwierdzone przez MEN,

3.kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów określonych w Ustawie, stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów, zgodnie z programem wychowawczym szkoły ,

4.realizuje ustalone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów zgodnie z WSO,

5.sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb i możliwości szkoły,

6.rozwija w uczniach poczucie tożsamości narodowej i kulturowej,

7.wprowadza uczniów w problematykę regionu i miasta,

8.upowszechnia wśród dzieci wiedzę ekologiczną,

9.kształtuje właściwe postawy wobec problemów ochrony środowiska,

10.wpaja zasady bezpieczeństwa w czasie zajęć szkolnych, przerw międzylekcyjnych, zajęć pozalekcyjnych i poza szkołą oraz zasady promocji ochrony zdrowia i szeroko rozumianej profilaktyki zgodnie z programem profilaktyki szkoły,

11.szkoła może realizować projekty edukacyjne, w tym zajęcia metodą projektu.

 

§ 7

1.Wszyscy nauczyciele realizują programy przedmiotowe w taki sposób, aby ich treści były w zasięgu realnych możliwości większości uczniów. Natomiast wszystkim bardziej chętnym, aktywnym i zdolniejszym umożliwia zindywidualizowany, co do tempa pracy i kierunku uzdolnień.

2.Obok uniwersalnego, solidnego egzekwowania kształcenia ogólnego szkoła będzie maksymalizować zestaw ofert stwarzających uczniom możliwości poszerzania zainteresowań kierunkowych jak np.: koła zainteresowań, klub sportowy, zespoły muzyczne, artystyczne, taneczne itp.

3.Szkoła umożliwia realizację indywidualnych programów nauczania. Organizuje opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi, poprzez tworzenie klas integracyjnych, według obowiązujących przepisów.

 

§ 8

W zakresie zdobywania wiedzy i umiejętności niezbędnych do ukończenia nauki szkoła zapewnia:

 1. bezpłatne nauczanie w cyklu 6 – letnim zgodnie z ramowymi planami nauczania i podstawami programowymi przedmiotów nauczania,
 2. zapisy uczniów na zasadzie powszechnej dostępności dla zameldowanych w rejonie działania szkoły,
 3. zatrudnianie nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach,
 4. rozwijanie naukowych zainteresowań uczniów poprzez pracę w kołach przedmiotowych, udział w konkursach przedmiotowych, umożliwianie realizacji indywidualnego toku lub programu nauczania,
 5.  realizację programów nauczania zawierających podstawy programowe obowiązkowych przedmiotów ogólnokształcących,
 6. realizację ramowego planu  nauczania.

 

§ 9

Sprawowanie indywidualnej opieki nad uczniami odbywa się w formie:

 1. uwzględniania niezbędnego okresu przygotowawczego dla dzieci rozpoczynających naukę w klasie pierwszej zwanego programem adaptacyjnym,
 2. nauczania indywidualnego w domu ucznia na wniosek jego rodziców lub opiekunów i decyzji Dyrektora wydanej na podstawie orzeczenia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej do tego typu kształcenia lub zalecenia lekarza,
 3. pomocy uczniom z zaburzeniami rozwojowymi, uszkodzeniami narządu ruchu, słuchu, wzroku poprzez:
 1. zachętę rodziców do stałego kontaktu z lekarzem specjalistą,
 2. stałą opiekę lekarską,
 3. pomoc psychologiczno - pedagogiczną w różnych formach (w tym dla dzieci z dysleksją, dysgrafią, dysortografią),

4.pomocy rzeczowej i finansowej uczniom pozostającym w trudnych warunkach materialnych,

 1. systematycznej kontroli frekwencji, postępów w nauce, zachowaniu w szkole i poza nią uczniów pochodzących z rodzin społecznie niedostosowanych,
 2. udzielanie uczniom szczególnie zdolnym indywidualnego toku nauczania lub umożliwiania nauki według indywidualnych programów nauczania.

 

 

ORGANIZACJA FUNKCJONOWANIA SZKOŁY

§ 10

1.Terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno wychowawczych, przerw świątecznych, ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

2. Dyrektor Szkoły podaje do publicznej wiadomości, do dnia 15 czerwca szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników, które będą obowiązywać od początku następnego roku szkolnego.

3. Szkolny zestaw nauczania i szkolny zestaw podręczników obowiązuje przez trzy lata szkolne.

§ 11

Organizację nauczania, wychowania i opieki w roku szkolnym określa arkusz organizacyjny szkoły opracowany przez Dyrektora i zatwierdzony przez organ prowadzący szkołę i zaopiniowany organ nadzoru pedagogicznego.

Arkusz organizacyjny szkoły obowiązuje w danym roku szkolnym, jest opracowywany na podstawie wytycznych resortu edukacji o organizacji danego roku szkolnego, ramowego planu nauczania, planu pracy szkoły, preliminarza budżetowego. Przy czym preliminarz budżetowy nie dotyczy jednego roku szkolnego lecz danego roku budżetowego /kalendarzowego/.

Arkusz organizacyjny opracowuje dyrektor szkoły do 30 kwietnia każdego roku i przedkłada go po zaopiniowaniu przez nadzór pedagogiczny organowi prowadzącemu szkołę, który zatwierdza go do dnia 30 maja.

 

§ 12

Podstawową jednostką szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, określonych planem nauczania i programem wybranym z zestawu programów dla danej klasy, dopuszczonych do użytku szkolnego przez MEN.

 

§ 13

1.Liczba uczniów w oddziałach nie powinna przekraczać 25 osób, zgodnie z aktualnymi zasadami ochrony zdrowia i higieny pracy. Ostateczna decyzja dotycząca liczebności oddziałów należy do organu prowadzącego szkołę.

2. Liczba uczniów w oddziałach integracyjnych nie może przekraczać 20 uczniów w tym od 3-5 uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego.

3. Podział na grupy jest obowiązkowy z języka obcego  w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów. W przypadku oddziałów liczących mniej niż 24 uczniów podziału na grupy można dokonać za zgodą organu prowadzącego.

4. Zajęcia z wychowania fizycznego prowadzone są w klasach IV – VI w grupach liczących od 12 do 26 uczniów.

5.Szkoła zapewnia asystenta  nauczyciela w klasach I-III z uwagi na niepełnosprawność fizyczną za zgodą organu prowadzącego.

 

§ 14

Liczebność uczestników  kół zainteresowań i innych zajęć prowadzonych na terenie szkoły  wynika z zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

§ 15

1. Szkoła obejmuje kształceniem specjalnym i integracyjnym dzieci posiadające orzeczenia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej i Poradni Specjalistycznej  o potrzebie takiego kształcenia, jeśli nie realizują one obowiązku szkolnego w placówce specjalnej.

2. Indywidualnym nauczaniem obejmuje się dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły. Podstawą do zorganizowania nauki w formie nauczania indywidualnego jest orzeczenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej lub Poradni Specjalistycznej.

 

§ 16

1. Organizację stałych obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład  ustalony przez Dyrektora na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

2.  Tygodniowy rozkład zajęć klas I – III określa ogólny przydział czasu na poszczególne zajęcia wyznaczone ramowym planem nauczania: szczegółowy rozkład dzienny ustala nauczyciel.

 

§ 17

1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno – wychowawcze prowadzone w systemie klasowo – lekcyjnym. Jednostka lekcyjna trwa 45 minut. Przerwy między lekcjami trwają 10 minut, po 3 lekcji jest tzw. długa przerwa, która trwa 20 minut.

2. Czas trwania  poszczególnych zajęć w klasach I – III ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć.

3. w zespołach klasowych uczniów 6- letnich przerwy reguluje nauczyciel.

 

§ 18

1. Zadania opiekuńcze szkoły realizowane są odpowiednio do wieku uczniów i potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny. W szczególności szkoła zapewnia obowiązkową obecność nauczycieli podczas:

 1. zajęć dydaktycznych, dydaktyczno – wychowawczych, korekcyjno – kompensacyjnych,
 2. zajęć nadobowiązkowych i pozalekcyjnych,
 3. wycieczek tematycznych, turystycznych i rekreacyjnych w obrębie miejscowości będącej siedzibą szkoły,
 4. wycieczek (wyjazdów) wszelkiego typu poza miejscowością będącą siedzibą szkoły (liczbę opiekunów regulują odrębne przepisy),
 5. przerw między lekcyjnych w budynku szkoły i na świeżym powietrzu w miejscach  ustalonych wewnętrznym regulaminem szkoły,
 6. uroczystości, imprez, zabaw klasowych i szkolnych.

 

2. Przestrzega się bezwzględnie zasady, że osobą odpowiedzialną za bezpieczeństwo uczniów podczas wycieczek może być tylko nauczyciel szkoły, a w wyjątkowych przypadkach osoba dorosła należycie przeszkolona i znająca dodatkowo przepisy ruchu drogowego. Szczegółowe zasady sprawowania opieki nad uczniami w trakcie wycieczek organizowanych przez szkołę zawarte są w regulaminie wycieczek.

3. Obowiązuje plan dyżurów przed zajęciami, w trakcie przerw śródlekcyjnych i podczas imprez szkolnych a sposób jego pełnienia zawarty jest w odrębnym regulaminie dyżurów.

4. Dokonuje się  podziału budynku i boiska szkolnego na rejony a grafik dyżurów widnieje    w miejscu ogólnodostępnym.

5. Szkoła zapewnia uczniom opiekę w przypadkach nieobecności nauczyciela realizującego planowe zajęcia dydaktyczne organizując zajęcia zastępcze.

6.W szkole funkcjonuje monitoring wizyjny mający na celu zapewnienie bezpieczeństwa uczniów, nauczycieli, pracowników i wszystkich pozostałych osób przebywających na terenie szkoły oraz zabezpieczenia budynku przed zagrożeniami:

 

 1. kamery wizyjne obejmują następujące obszary:

-boisko szkolne – 4 kamery

-parter budynku – 4 kamery

-piętro budynku – 2 kamery

 

 b)  rejestr i podgląd kamer znajduje się w gabinecie dyrektora,

 c) zapis obrazu wizyjnego obejmuje 30 dni, zasady wykorzystania monitoringu określa się w programie wychowawczym szkoły.

 

7.Szkolny monitoring wizyjny CCTV jest zgłoszony w Komisariacie Policji w Rzepinie. Szkoła udostępnia na wniosek Policji nagrania z kamer wewnętrznych i zewnętrznych.

 

§ 19

1. Szkoła zapewnia uczniom bezpieczeństwo, ochronę przed przemocą i uzależnieniami, demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej. Wszelkie ustalenia w tym zakresie zawarte są w Szkolnym Programie Profilaktyki.

2. Procedury postępowania nauczycieli i metody współpracy szkoły z policją w sytuacjach zagrożenia uczniów przestępczością i demoralizacją zawarto w Szkolnym Programie Wychowawczym.

3. W celu realizacji zadań wynikających ze Szkolnego Programu Profilaktyki szkoła:

a)współpracuje z sądem, policją, Gminną Komisją ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Powiatową Stacją Sanitarno Epidemiologiczną,

b)realizuje programy prozdrowotne, profilaktyczne, ekologiczne organizując spotkania ze specjalistami z tego zakresu.

 

§ 20

Dla realizacji swoich celów statutowych szkoła udostępnia  odpowiednie pomieszczenia:

- do nauki z niezbędnym wyposażeniem,

-bibliotekę,

- świetlicę szkolną,

- salę gimnastyczną i boisko sportowe,

- pokój nauczycielski,

- gabinet pedagoga,

- gabinet pielęgniarski,

- salę komputerową,

- pomieszczenia administracyjno gospodarcze.

 

§ 21

Na początku każdego etapu edukacyjnego nauczyciele wybierają programy nauczania, które obowiązywać będą do końca trwania danego etapu edukacyjnego i zapewnią realizację podstawy programowej kształcenia ogólnego oraz umożliwią opanowanie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzenia egzaminu.

 

1. Nauczyciele przedmiotów na podstawie wybranych programów nauczania opracowują roczne plany pracy dydaktycznej w taki sposób, aby zapewnić optymalizację procesu kształcenia.

2. Nauczyciel odpowiada przed Dyrektorem Szkoły za poziom wyników dydaktycznych nauczanego przez siebie przedmiotu w danej klasie.

§ 22

W trosce o zapewnienie ciągłości pracy dydaktycznej i wychowawczej, Dyrektor Szkoły przydziela nauczycielom wychowawstwo i nauczanie jednego przedmiotu podczas całego cyklu kształcenia i wychowania w klasach IV – VI przy uwzględnieniu możliwości organizacyjnych szkoły.

1. Przy przydziale wychowawstwa przyjmuje się zasadę, że jeden nauczyciel może mieć powierzone wychowawstwo w jednej klasie.

2. Nauczyciel może zostać zwolniony przez Dyrektora Szkoły z przyjęcia wychowawstwa tylko na umotywowany własny wniosek.

3. W wyjątkowych wypadkach dopuszcza się powierzenie dwóch wychowawstw jednemu nauczycielowi /np. umotywowana odmowa jednego z nauczycieli, braki kadrowe/.

4. Na pisemnie uzasadniony wniosek Rady Rodziców danego oddziału  i po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej  Dyrektor Szkoły może odwołać nauczyciela z funkcji wychowawcy klasy i powierzyć te obowiązki innemu nauczycielowi.

5. Dopuszcza się możliwość zasięgnięcia opinii Rady Rodziców przed przydzieleniem, bądź zmianą nauczyciela – wychowawcy, któremu Dyrektor Szkoły powierzył, bądź powierzy zadanie wychowawcy.

 

§ 23

Wychowawca

1. Sprawuje opiekę wychowawczą nad uczniami powierzanej mu klasy, a w szczególności:

a) tworzy warunki wspomagające rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowuje do życia w społeczeństwie,

b) inspiruje, aktywizuje i wspomaga działania zespołu klasowego,

c) podejmuje działania umożliwiające rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniowskim oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej, w szczególności zaś otacza indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków,

d) ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy zwany planem wychowawczym,

e) planuje i organizuje z uczniami i ich rodzicami:

    - różne formy zespołowego życia klasowego, służącego rozwojowi jednostki i inspirujące zespół uczniowski,

    - współdziała z nauczycielami uczącymi w jego oddziale uwzględniając z nimi                    i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych którym potrzebna jest indywidualna opieka /dotyczy to zarówno uczniów szczególnie uzdolnionych, jaki i uczniów z różnymi trudnościami, niepowodzeniami/.

 

2. Utrzymuje kontakt z rodzicami w celu:

a) poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczych i wychowawczych ich dzieci,

b) niesienia pomocy w działaniach wychowawczych rodziców wobec dzieci i otrzymywania od nich pomocy w swoich działaniach,

c) włączenia się w sprawy szkoły.

 

3. Współpracuje z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznaniu potrzeb i trudności, także zdrowotnych oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów zgodnie z obowiązującymi przepisami wsprawie zasad udzielania uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej.

4. Wychowawca organizuje przynajmniej trzy razy w roku szkolnym zebrania informacyjno – szkoleniowe z rodzicami oraz comiesięczne konsultacje indywidualne w celu bieżącego poinformowania rodziców lub opiekunów o wynikach w nauce i zachowaniu ucznia.

5. Wychowawca ustala ocenę zachowania ucznia w sposób określony wewnątrzszkolnym systemie oceniania.

6. Na pierwszym zebraniu w roku szkolnym wychowawca jest zobowiązany:

 

b)zaznajomić rodziców z zadaniami dydaktyczno – wychowawczymi w klasiei szkole,

c)wysłuchać ich uwag i opinii w sprawach wymienionych w pkt. 1 i 2,

d)przedstawić /przypomnieć/ przepisy w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania,

e)przedstawić /przypomnieć/ zasady oceny zachowania uczniów,

 

7. Wychowawca klasy, w porozumieniu z nauczycielami przedmiotów, przygotowuje  i przedstawia radzie pedagogicznej wykaz uczniów zagrożonych stopniem niedostatecznym z przedmiotów lub najniższą oceną z zachowania, a następnie powiadamia ucznia i jego rodziców /opiekunów/ na miesiąc przed zakończeniem okresu  /rocznych zajęć dydaktycznych/ w następujących formach:

a)powiadomienie ustne podczas spotkania indywidualnego w szkole, z odnotowaniem tego faktu w dzienniku klasowym i uzyskanie podpisu rodzica /opiekuna/,

b)pisemne zawiadomienie listem poleconym, przez księgę korespondencji sekretariatu szkoły.

8. Wychowawca klasy prowadzi dokumentację pracy wychowawczej: dokumentację przebiegu nauczania /dziennik klasowy/, plan pracy wychowawczej, plan godzin do dyspozycji wychowawcy, zeszyt uwag o zachowaniu uczniów.

 

9. Wychowawca ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej ze strony właściwych placówek i instytucji. Dyrektor Szkoły ma obowiązek umożliwić wychowawcy udział w szkoleniach, konferencjach metodycznych, warsztatach oraz przydzielić początkującemu nauczycielowi – wychowawcy opiekuna w osobie doświadczonego nauczyciela.

 

§ 24

Nauczyciel

1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą oraz odpowiada za jakość i wyniki tej pracy.

2. Odpowiada za życie, zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów podczas lekcji, przerw śródlekcyjnych, zajęć pozalekcyjnych, wycieczek szkolnych, imprez i uroczystości szkolnych.

3. Nauczyciel pełni dyżur, wg grafiku znajdującym się w pokoju nauczycielskim:

a) rozpoczyna i kończy dyżur punktualnie w czasie i miejscu wyznaczonym w planie dyżurów,

b) poranny dyżur rozpoczyna o godzinie 7.45,

c) jest aktywny, zwraca uwagę na czynności uczniów, reaguje na zaistniałe sytuacje.

 

4. Wspiera rozwój psychofizyczny uczniów, rozwija ich zdolności oraz zainteresowania umożliwiając swobodny udział w prowadzonych przez siebie zajęciach pozalekcyjnych.

5.Wykazuje bezstronność, obiektywizm i jawność w ocenianiu uczniów oraz sprawiedliwe traktowanie wszystkich uczniów.

6. Udziela pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, w oparciu o rozpoznanie potrzeb ucznia, w tym celu współpracuje z rodzicami, prawnymi opiekunami dziecka, poszczególnymi nauczycielami, pedagogiem szkolnym, Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Policją itp.

7. Doskonali umiejętności dydaktyczne i podnosi poziom wiedzy merytorycznej uczestnicząc w różnych formach doskonalenia zawodowego.

8. Prowadzi dokumentację przebiegu nauczania według obowiązujących przepisów, posiada aktualny  plan pracy dydaktycznej dla danej klasy.

9. Dba o pomoce dydaktyczne, sprzęt szkolny oraz estetykę powierzonej mu izby lekcyjnej.

§ 25

1. Nauczyciele przedmiotów tworzą zespoły przedmiotowe:

1)zespół edukacji wczesnoszkolnej,

2)zespół przedmiotów humanistycznych,

3)zespół przedmiotów matematyczno – przyrodniczych,

4)zespół przedmiotów artystycznych,

5)zespół opiekuńczo – wychowawczy,

6)zespół klas integracyjnych.

 

2. Pracą zespołu przedmiotowego kieruje przewodniczący powołany przez Dyrektora Szkoły,   na wniosek zespołu.

3. Cele i zadania zespołu przedmiotowego obejmują:

a)organizowanie współpracy nauczycieli, określenie sposobów realizacji programów nauczania, korelacji treści nauczania przedmiotów pokrewnych, uzgadniania decyzji w sprawie wyboru programu nauczania oraz podręczników,

b)wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów, przedmiotowych systemów oceniania i ich ewaluacji oraz sposobów badania wyników nauczania,

c)organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli,

d)przygotowanie narzędzi pomiaru dydaktycznego i przeprowadzanie pomiaru,

e)analiza wyników sprawdzianów zewnętrznych i przeprowadzanie diagnoz,

f)opracowywanie programów, które wpłyną na podwyższenie jakości kształcenia,

g)opiniowanie przygotowanych w szkole autorskich, innowacyjnych i eksperymentalnych programów nauczania,

h)organizowanie konkursów przedmiotowych oraz włączanie się do przygotowania imprez i uroczystości szkolnych.

 4. Szczegółowe zadania zespołów przedmiotowych określane są w planach pracy na każdy rok szkolny.

§ 26

 

Pedagog

1.Pedagog szkolny czuwa nad spójnością realizacji zadań wychowawczych i opiekuńczych szkoły a jego działalność opiera się na rocznym planie pracy zatwierdzonym przez Dyrektora Szkoły.

2. Tygodniowy rozkład zajęć jest tak skonstruowany aby umożliwiać kontaktowanie się z uczniami i rodzicami.

3. Do zadań pedagoga należy:

a)rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych,

b)określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno – pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb,

c)organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów, rodziców, nauczycieli / w tym zajęć terapeutycznych/,

d)podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z Programu Wychowawczego Szkoły i Programu Profilaktyki,

e)działania na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej (stypendia, dożywianie, podręczniki szkolne, itp.),

f)wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych wychowawców klas oraz nauczycieli,

g)udzielanie pomocy przy rozwiązywaniu problemów opiekuńczych i wychowawczych,

h)kontrolowanie spełniania obowiązku szkolnego,

i)wnioskowanie o kierowanie uczniów do placówek specjalistycznych,

j)współpraca z kuratorami sądowymi, policją, sądem i innymi instytucjami działającymi na rzecz dzieci i rodzin.

4. Pedagog szkolny dokumentuje podejmowane działania w dzienniku pedagoga oraz składa okresowe sprawozdania Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców na temat trudności wychowawczych zdiagnozowanych i występujących w szkole.

 

§ 27

Logopeda

1. W szkole zatrudniony jest logopeda, który obejmuje swoją opieką uczniów z wadami wymowy.

2. Do zadań szkolnego logopedy w szczególności należy:

a)przeprowadzanie badań wstępnych, przesiewowych uczniów, w celu ustalenia stanu wymowy uczniów,

b)diagnozowanie logopedyczne oraz odpowiednio do jego wyników organizowanie pomocy logopedycznej,

c)prowadzenie terapii indywidualnej i w grupach o tym samym stopniu nieprawidłowości w rozwoju mowy głośnej,

d)organizowanie pomocy logopedycznej dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, przy ścisłej współ pracy z pedagogiem i nauczycielami prowadzącymi zajęcia terapeutyczne,

e)organizowanie różnego rodzaju pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli,

f)utrzymywanie kontaktu z rodzicami uczniów objętych pomocą logopedyczną, w celu uzyskania lepszych efektów terapeutycznych,

g)podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej, w tym współpracy z najbliższym środowiskiem ucznia,

h)wpieranie działań nauczycieli wynikających z realizacji Programu Wychowawczego i Programu profilaktyki.

§ 28

Bibliotekarz

1. W szkole funkcjonuje biblioteka, która jest pracownią szkolną służącą realizacji potrzeb i zainteresowań czytelniczych uczniów, nauczycieli. Realizacji  zadań dydaktycznych, wychowawczych szkoły, doskonalenia warsztatu pracy nauczyciela oraz popularyzowania wiedzy pedagogicznej wśród rodziców.

2. Biblioteka udostępniona jest czytelnikom przez cztery dni w tygodniu, w godzinach dostosowanych do rozkładu zajęć uczniów.

3. Jeden dzień w tygodniu przeznaczony jest na prace niezwiązane bezpośrednio z udostępnianiem zbiorów, w tym na uzupełnianie zasobów bibliotecznych oraz niezbędne kontakty pozaszkolne bibliotekarzy.

4. Uczniowie mają prawo korzystać z czytelni podczas przerw, przed zajęciami obowiązkowymi lub po ich zakończeniu.

5. Do obowiązków nauczyciela bibliotekarza należą w szczególności:

a)praca pedagogiczna z czytelnikami,

b)prowadzenie i udostępnianie statystyki czytelnictwa,

c)gromadzenie, ewidencjonowanie, selekcja i konserwacja zbiorów,

d)gromadzenie warsztatu informacyjnego,

e)rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabiania nawyku czytania i uczenia się,

f)uzgadnianie stanu księgozbioru z księgowością przed zakończeniem roku kalendarzowego.

g)organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną.

6. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać:

a)uczniowie,

b)nauczyciele,

c)rodzice,

d)inne osoby na zasadach określonych w regulaminie biblioteki szkolnej.

7. Pomieszczenia biblioteki szkolnej umożliwiają:

a)gromadzenie i opracowanie zbiorów,

b)korzystanie ze zbiorów w czytelni i wypożyczenie poza bibliotekę,

c)prowadzenie zajęć dydaktycznych z uczniami (w grupach lub oddziałach),

d)prowadzenie lekcji bibliotecznych.

8.Nauczyciel – bibliotekarz realizuje swoje zadania w oparciu o roczny plan pracy spójny z programem rozwoju szkoły i zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły, prowadzi dokumentację pracy biblioteki.

9. Koszty zakupów i konserwacji zbiorów ponosi szkoła. Wydatki biblioteki zatwierdza Rada Pedagogiczna na wniosek nauczyciela – bibliotekarza.

10. Szczegółowe zasady korzystania z biblioteki określa odrębny regulamin.

§ 29

Wychowawca świetlicy

1. Świetlica szkolna jest organizowana  dla dzieci, które muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy rodziców lub dojazdy do szkoły.

2. Stanowi pozalekcyjną formę wychowania i działalności opiekuńczej.

3. Korzystanie ze świetlicy jest nieodpłatne.

4. Godziny pracy świetlicy są dostosowane do potrzeb uczniów.

5. Zapewnia się swobodną możliwość uczestnictwa w zajęciach świetlicowych wszystkim chętnym uczniom.

6. Zajęcia prowadzone są w grupach wychowawczych. Liczba uczniów w grupie nie może przekraczać 25 .

7. W ramach świetlicy organizowane jest dożywianie (odpłatne).

8. Do zadań wychowawcy należy w szczególności:

a)sprawowanie opieki nad przebywającymi tam uczniami,

b)objęcie szczególną opieką uczniów dojeżdżających,

c)dbałość o zapewnienie uczniom bezpieczeństwa,

d)organizowanie zajęć pozalekcyjnych,

e)pomoc uczniom w odrabianiu prac domowych,

f)organizacja dożywiania,

g)dbałość o wystrój i estetykę pomieszczenia,

h)prowadzenie dokumentacji pracy świetlicy.

9. Szczegółowy zakres funkcjonowania świetlicy określa regulamin.

 

Rozdział IV  ORGANY SZKOŁY I ICH KOMPETENCJE

§ 30

Organami  szkoły są: Dyrektor, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców, Samorząd Uczniowski.

Każdy organ ma prawo działać i podejmować decyzje w granicach swoich kompetencji.

 

§ 31

Dyrektor Szkoły

1. Jest kierownikiem szkoły jako zakładu pracy i przełożonym wszystkich zatrudnionych tam pracowników.

2. W ramach jednoosobowego kierownictwa i jednoosobowej odpowiedzialności sprawuje nadzór pedagogiczny i organizacyjno – administracyjny, kieruje i ponosi odpowiedzialność za całokształt pracy dydaktyczno – wychowawczej.

W szczególności realizuje zadania wynikające z Ustawy, to jest:

a)kieruje działalnością szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz,

b)sprawuje nadzór pedagogiczny na szczeblu podstawowym,

c)zapewnia materialne warunki funkcjonowania szkoły,

d)udziela nauczycielom niezbędnego instruktażu i pomocy, zachęca do permanentnego doskonalenia, pogłębiania wiedzy i umiejętności zawodowych,

e)tworzy, stosuje i umacnia promocyjny, demokratyczny styl kierowania i zarządzania, oparty na zasadach wzajemnej życzliwości i stosunku podmiotowego,

f)sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,

g)kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego przez dzieci zameldowane w obwodzie szkoły,

h)odpowiada za prawidłowe prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania,

i)dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,

j)zapewnia obsługę administracyjną, finansową i gospodarczą szkoły,

k)posiada prawo organizacji działalności dochodowej szkoły,

l)zapewnia uczniom, nauczycielom i innym pracownikom szkoły należyte warunki socjalno – bytowe, higieniczno - sanitarne i opieki na terenie szkoły w czasie zajęć organizacyjnych i poza szkołą,

ł)    wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych.

 

3. Dyrektor jest pracodawcą zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami. Dyrektor decyduje w szczególności w sprawach:

a)zatrudniania i zwalniania nauczycieli i innych pracowników szkoły,

b)przyznawania nagród Dyrektora,

c)wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom,

d)występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców w sprawach odznaczeń, orderów i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników,

 

4. Dyrektor Szkoły współpracuje w niezbędnym zakresie ze związkami zawodowymi działającymi na jej terenie.

5. W wykonywaniu swoich zadań współpracuje z organami szkoły wymienionymi w §30 i zapewnia przestrzegania ich kompetencji.

6. Dyrektor przedstawia Radzie Pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym ogólne wnioski wynikające ze sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły.

7. Realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa.

8. W szkole utworzone są zgodnie z przepisami Ustawy  stanowiska wicedyrektorów i kierownika świetlicy.

9. Stanowisko wicedyrektora powierza i odwołuje  z niego Dyrektor Szkoły, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego, Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców. Szczegółowy zakres kompetencji wicedyrektora określa Dyrektor Szkoły, powierzając to stanowisko.

10. Stanowisko Dyrektora Szkoły powierza organ prowadzący. Szczegółowy tryb powołania Dyrektora określają przepisy Ustawy o systemie oświaty i regulamin konkursu.

11. Tworzenie stanowisk kierowniczych w szkole oparte jest na obowiązujących przepisach w tym zakresie oraz zezwoleniach organu prowadzącego szkołę.

 

Wicedyrektor

1. Wicedyrektor szkoły przyjmuje na siebie część zadań dyrektora szkoły, a w szczególności:

a)przygotowuje tygodniowy rozkład zajęć szkolnych, przydziela czynności dla nauczycieli, ustala grafik dyżurów,

b)opracowuje informacje o stanie pracy szkoły w zakresie mu przydzielonym,

c)organizuje i koordynuje bieżący tok działalności pedagogicznej,

d)współpracuje ze szkolną służbą zdrowia oraz poradnią psychologiczno – pedagogiczną,

e)prowadzi czynności związane z nadzorem pedagogicznym oraz doskonaleniem zawodowym nauczycieli,

f)kontroluje prawidłowość realizacji planów pracy nauczycieli,

g)nadzoruje wypełnianie obowiązku szkolnego przez uczniów zamieszkałych w obwodzie szkolnym,

h)dba o prawidłowe funkcjonowanie świetlicy szkolnej.

2. Nadzoruje okresowe prowadzenie inwentaryzacji majątku szkolnego.

3. Dba o prawidłowe funkcjonowanie szkoły:

a)sprawność organizacyjną,

b)kontrolę i analizę wyników dydaktycznych,

c)poziom pracy wychowawczej i opiekuńczej,

d)kształtowanie twórczej atmosfery pracy w szkole, właściwych warunków pracy i stosunków pracowniczych.

4. Współpracuje z samorządem uczniowskim.

5. Wicedyrektor uprawniony jest do:

a)wnioskowania do dyrektora w sprawie wyróżnień, kar porządkowych nauczycieli,

b)formułowania projektów oceny pracy nauczycieli,

c)używania pieczątki osobowej i podpisywania pism, których treść jest zgodna z zakresem jego zadań i kompetencji.

6. Wicedyrektor zastępuje dyrektora podczas jego nieobecności.

7. Wicedyrektor wykonuje inne zadania zlecone przez dyrektora szkoły.

 

§ 32

Rada Pedagogiczna

 

1.W szkole działa Rada Pedagogiczna, która jest kolegialnym organem Szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

2.W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy  zatrudnieni w szkole nauczyciele.

3. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.

 

4. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest z urzędu Dyrektor Szkoły, który:

a)przygotowuje i prowadzi zebranie Rady Pedagogicznej,

b)jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z Regulaminem Rady Pedagogicznej.

 

5. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej organizowane są:

a)przed rozpoczęciem roku szkolnego,

b)w każdym semestrze, w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikacji i promowania uczniów,

c)po zakończeniu rocznych zajęć,

d)w miarę bieżących potrzeb.

 

6. Zebrania Rady Pedagogicznej mogą być organizowane na wniosek Dyrektora Szkoły, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, organu prowadzącego szkołę lub co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.

7. Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.

8. Zebrania Rady są protokołowane  a treść obrad jest poufna i nie może być ujawniana osobom postronnym, gdyż omawiane sprawy mogą naruszać dobro osobiste uczniów, rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

9. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności.

10. Rada Pedagogiczna posiada następujące kompetencje:

a)zatwierdza plan pracy szkoły,

b)zatwierdza wyniki klasyfikacji i promocji uczniów,

c)decyduje o dopuszczeniu ucznia do egzaminu klasyfikacyjnego,

d)podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole,

e)ustala organizację doskonalenia zawodowego,

f)opiniuje wnioski wychowawców klasy oraz innych pracowników szkoły w sprawie przyznawania uczniom nagród i wyróżnień oraz udzielania kar,

g)opiniuje wniosek wychowawcy klasy o przeniesienie ucznia do innej klasy,

h)wprowadza zmiany w statucie.

11. Rada Pedagogiczna w szczególności opiniuje:

a)organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnychi pozalekcyjnych,

b)projekt planu finansowego szkoły,

c)wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,

d)propozycje Dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom prac i zajęć związanych bezpośrednio z organizacją procesu dydaktyczno – wychowawczego iopiekuńczego w ramach przysługującego nauczycielom wynagrodzenia oraz dodatkowych płatnych zajęć,

e)wniosek organu prowadzącego o przedłużenie powierzenia stanowiska Dyrektora na kolejny okres, wymieniony w art. 46 a ust. 8 Ustawy,

f)kandydatów do powierzenia im funkcji kierowniczych w szkole oraz odwołania ich ze stanowiska.

 

12. Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska Dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego.

13. W przypadku określonym ust. 12 organ uprawniony do odwołania Dyrektora jest obowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku Radę Pedagogiczną w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku.

14. Rada Pedagogiczna podejmuje uchwały na zebraniach plenarnych. Uchwały są rejestrowane w Księdze Uchwał Rady Pedagogicznej.

1)Uchwały Rady obowiązują wszystkich pracowników i uczniów.

2)Zasady i tryb podejmowania uchwał określa regulamin Rady Pedagogicznej.

3)Dyrektor ma prawo wstrzymać wykonanie uchwały Rady Pedagogicznej jeżeli ta jest niezgodna z przepisami prawa.

4)O wstrzymaniu uchwały Dyrektor powiadamia niezwłocznie organ sprawujący nadzór pedagogiczny i organ prowadzący szkołę. Uchwałę uchyla organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym. Decyzja Kuratora jest ostateczna.

 

§ 33

Rada Rodziców

 

1. W szkole działa Rada Rodziców stanowiąca reprezentacje rodziców uczniów, w jej skład wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnym głosowaniu przez rodziców uczniów danego oddziału.

2. Walne zebranie Rady Rodziców dokonuje wyboru prezydium w trybie głosowania tajnego, opracowuje regulamin i plan działania na dany rok szkolny zgodny ze statutem szkoły.

3. W zebraniach Rady Rodziców może uczestniczyć przedstawiciel dyrekcji lub Rady Pedagogicznej na zaproszenie przewodniczącego Rady Rodziców.

4. Rada Rodziców może występować do Rady Pedagogicznej i Dyrektora z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły.

5. W celu wspierania działalności statutowej szkoły Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców i innych źródeł.

6. Funkcjonowanie Rady Rodziców określa odrębny regulamin, w którym ustala się m.in.:

a)wewnętrzną strukturę i tryb pracy,

b)cele, zadania, ramowy plan pracy,

c)kadencję, tryb powoływania i odwoływania prezydium Rady Rodziców,

d)organizację działania ogółu rodziców,

e)zasady gromadzenia i wydatkowania funduszy.

7. Do kompetencji Rady Rodziców należy:

a)uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczego, profilaktyki,

b)opiniowanie programu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania,

c)opiniowanie planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.

8. Rada Rodziców informuje Dyrektora o swoich decyzjach i uchwałach związanych ze statutową działalnością szkoły.

9. Na wniosek Dyrektora  Rada Rodziców wydaje opinię na temat pracy nauczyciela.

 

§ 34

Samorząd uczniowski

1. W szkole działa Samorząd Uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Zasady wybierania i działania organów Samorządu określa regulamin, uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.

2. Organy Samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów .

3. Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.

4. Samorząd może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:

a)zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymogami,

b)jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,

c)organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,

d)redagowania gazetki szkolnej,

e)organizowania działalności kulturalnej i oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnym, w porozumieniu z Dyrektorem,

f)wyboru nauczycielipełniących rolę opiekunów Samorządu,

g)kształtowania umiejętności zespołowego działania , stwarzania warunków do aktywności społecznej, samokontroli, samooceny i samodyscypliny uczniów.

§ 35

Dyrektor Szkoły powinien uwzględnić w swojej działalności opinie i wnioski społecznych organów szkoły, chyba, że są one sprzeczne z prawem, statutem, lub celami dydaktyczno – wychowawczymi szkoły.

 

Rozdział V  UCZNIOWIE SZKOŁY

§ 36

Uczniowie szkoły mają zagwarantowane prawa i obowiązki.

1. Uczeń szkoły ma prawo do:

1)właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgadnie z zasadami higieny pracy umysłowej,

2)opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimiformami przemocy fizycznej bądź psychicznej i poszanowanie godności osobistej,

3)życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktycznym i wychowawczym,

4)poszanowania godności własnej w sprawach osobistych, rodzinnych i koleżeńskich,

5)swobody wyrażania myśli i przekonań w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych, jeśli nie naruszają dobra innych osób,

6)przejawiania własnej aktywności w zdobywaniu wiedzy i umiejętności przy wykorzystaniu wszystkich możliwości szkoły,

7)korzystania z pomocy materialnej zgodnie z odrębnymi przepisami,

8)rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,

9)pomocy w przypadku trudności w nauce,

10)sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce, zgodnie z zasadami zawartymi w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania, który jest załącznikiem do statutu,

11)korzystania z poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego,

12)korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu , środków dydaktycznych i księgozbioru biblioteki również podczas zajęć pozalekcyjnych,

13)wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszanie się w organizacjach działających w szkole,

14)reprezentowania szkoły w konkursach, zawodach i przeglądach artystycznych.

 

2. Uczeń, grupa uczniów lub klasa może otrzymać nagrodę za wyniki w nauce, aktywność społeczną, wzorowe zachowanie, wybitne osiągnięcia naukowe w konkursach przedmiotowych, wzorową frekwencję.

3. Nagroda może być udzielona w następującej formie:

a)pochwała wychowawcy klasy odnotowana w dzienniku,

b)pochwała Samorządu Klasowego lub Samorządu Szkolnego wobec klasy lub szkoły, odnotowana w dzienniku,

c)ustna pochwała Dyrektora Szkoły na wniosek wychowawcy, nauczyciela przedmiotu, Samorządu Szkolnego wobec klasy, grupy wiekowej lub szkoły, odnotowana w dzienniku,

d)list pochwalny do rodziców ucznia wystosowany przez Dyrektora Szkoły, na wniosek wychowawcy lub Samorządu Szkolnego, odnotowany w arkuszu ocen,

e)nagroda rzeczowa, książkowa lub dyplom uznania udzielone przez Dyrektora Szkoły na wniosek wychowawcy lub Samorządu Szkolnego, odnotowane w arkuszu ocen,

f)nagroda finansowa Burmistrza Miasta za szczególne osiągnięcia edukacyjne, sportowe, artystyczne na wniosek Dyrektora Szkoły.

 

4. Wychowawca ma obowiązek zawiadomić rodziców /opiekunów/ ucznia o przyznanej mu nagrodzie.

5. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień statutu szkoły i regulaminów, a zwłaszcza:
 

1)systematycznego uczęszczania na zajęcia szkolne,

2)pracy nad własnym rozwojem poprzez aktywne uczestnictwa w obowiązkowych i dodatkowych zajęciach oraz życiu szkoły,

3)starannego prowadzenia zeszytów przedmiotowych i wykonywania zadań domowych,

4)stosowania zasad kultury współżycia w odniesieniu do nauczycieli, pracowników szkoły, uczniów,

5)godnego zachowanie się w szkole i poza nią,

6)dbania o życie własne i innych, o zdrowie i bezpieczeństwo,

7)przeciwstawiania się przejawom brutalności i wulgarności w szkole i poza nią,

8)dbałości o mienie szkoły, wspólne dobro, ład i porządek w szkole i wokół niej,

9)naprawianiawyrządzonych przez siebie krzywd i szkód,

10)odnoszenia się z szacunkiem do nauczycieli, pracowników szkoły, uczniów,

11)noszenie stroju odpowiedniego do sytuacji, schludnego i estetycznego:

-w czasie zajęć nosić jednolity strój uczniowski obowiązujący w szkole,

                 -w czasie uroczystości szkolnych obowiązuje strój galowy (biała koszula / bluzka, jednolite

                     granatowe / czarne spodnie / spódnica),

12)nie włączać i nie korzystać z telefonów komórkowychoraz innych urządzeńelektronicznych w czasie zajęć szkolnych,

13)przedstawianie pisemnego usprawiedliwienia nieobecności na zajęciach edukacyjnych w terminie trzech dnia od powrotu do szkoły,

14)uzupełnienia powstałych zaległości z przerabianego materiału wynikające z nieobecności na zajęciach lekcyjnych.

 

 6. Zachowanie ucznia, grupy uczniów lub klasy niezgodne z Regulaminem Szkoły,  podlega karze, która może być udzielona za:

a)nieprzestrzeganie Regulaminu Szkoły,

b)naruszenie zasad współżycia społecznego w szkole i poza nią,

c)negatywny wpływ na społeczność uczniowską,

d)działania zagrażające zdrowiu lub życiu własnemu i innych uczniów,

e)działania skierowane przeciw mieniu szkolnemu lub społecznemu, przeciw własności prywatnej uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły i innych osób.

 

7. Kara może być udzielona w następujących formach w stopniu stosownym do przewinienia:

a)upomnienie udzielone przez wychowawcę klasy w obecności klasy,

b)wpisaniem uwagi do dziennika lekcyjnego przez wychowawcę lub innego nauczyciela,

c)pisemną naganę wychowawcy,

d)wykluczenie z uczestnictwa w wycieczkach, imprezach klasowych i szkolnych,

e)rozmowa dyscyplinująca z wychowawcą i pedagogiem w obecności rodziców

z podpisaniem kontraktu,

f)nagana udzielona przez dyrektora szkoły na apelu szkolnym,

             g) przeniesienie do równorzędnego oddziału, jeśli podjęte wcześniej działania 

dyscyplinujące nie przyniosły rezultatu, a uczeń swoim postępowaniem w szczególnie rażący sposób wielokrotnie narusza Regulamin Szkoły na wniosek wychowawcy, po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną.

 

8. Każda kara musi być szczegółowo uzasadniona, a o jej zastosowaniu wychowawca każdorazowo zobowiązany jest powiadomić rodziców.

9. Od wymierzonej kary uczeń lub jego rodzice mają prawo odwołać się w ciągu 7 dni do Dyrektora a wykonanie jej zostanie zawieszone do czasu rozpatrzenia dowołania.

10.Odwołanie może być rozpatrzone pozytywnie w przypadku wymierzenia kary niezgodnej ze statutem lub na podstawie nieprawdziwych danych. Dyrektor rozpatruje odwołanie w ciągu 7 dni.

11.Szczegółowe zasady ocenia zachowania uczniów zawarte są w WSO.

 

Rozdział VI  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 37

 

1. Szkoła prowadzi gospodarkę budżetowo – finansową stosownie do obowiązujących przepisów.

2. Szkoła stara się zapewniać uczniom możliwość i higieniczne warunki spożycia co najmniej jednego ciepłego posiłku w stołówce szkolnej.

3. Szkoła stosuje ceremoniał szkolny zgodnie z wytycznymi MEN. Posiada własny sztandar i ceremoniał.

 

§ 38

Szkoła używa pieczęci urzędowych – okrągłych i stempli, stosownie z obowiązującymi przepisami.

 

§ 39

Szkoła prowadzi archiwum i przechowuje dokumentację stosownie do obowiązujących w tym przedmiocie przepisów.

§ 40


Zasady wydawania oraz wzory świadectw i innych druków szkolnych, sposób dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów oraz zasady odpłatności za te czynności określają    odrębne przepisy.

 

§ 41

Integralną częścią statutu szkoły są regulaminy opracowane w oparciu o obowiązujące przepisy prawne i pozostające w zgodzie ze statutem.

 

§ 42

Wszelkie zmiany lub uzupełnienia w statucie mogą być wprowadzanie na wniosek Rady Pedagogicznej, Dyrektora Szkoły, Rady Rodziców, Samorządu Uczniowskiego, po uzyskaniu akceptacji w głosowaniu przez Radę Pedagogiczną zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 2/3 członków rady.

 

Uchwalony przez Radę Pedagogiczną 27 sierpnia 2014 r.

Zaopiniowany prze Radę Rodziców 29 czerwca 2014 r.

Obowiązuje od dnia 1 września 2014 r.