Nawigacja

Profil szkoły Historia

O szkole

Profil szkoły


 

                      

              Pierwsza polska szkoła podstawowa w Rzepinie rozpoczęła systematyczne prowadzenie zajęć 4 września 1945 roku. Zapisy do szkoły rozplakatowano na terenie miasta  już od  16 czerwca a prowadził je Franciszek Weber, który był pierwszym kierownikiem tej szkoły. Funkcję swoją sprawował bardzo krótko tj. 10 dni.   Miejsce jego zajął Stanisław Gessek ( podporucznik pułku piechoty, który stacjonował w powiecie).

 

              Na początku szkoła podstawowa otrzymała od władz miejskich budynek przy ulicy Pocztowej ( obecnie MOW ). W połowie roku szkolnego 1945 / 46 z uwagi na bardzo trudne warunki lokalowe, szkołę przeniesiono do posesji przy ulicy A. Mickiewicza.
W następnym roku szkolnym 1946/ 47 szkoła otrzymała budynek przy ulicy Wojska Polskiego, który jest użytkowany do dnia dzisiejszego przez Szkołę Podstawową nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi .

 

            Obiekt został zbudowany w latach dwudziestych ubiegłego stulecia dla potrzeb szkolnictwa niemieckiego. Jest to budowla okazała, trzykondygnacyjna, Posiada obecnie 18 jasnych i przestronnych klas, bibliotekę, gabinet pedagoga, świetlicę szkolną, długie korytarze, salę gimnastyczną, szatnie, toalety wewnątrz budynku.  Przy szkole znajduje się boisko sportowe, które zostało w całości wykonane w czynie społecznym przez młodzież szkolną w 1961 roku. 

 

               Jak wspominała  jedna z pierwszych uczennic tej szkoły – JANINA BUDKA (późniejsza nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 2 w Rzepinie) – wiosną 1946 roku młodzież, nauczyciele, rodzice brali udział w porządkowaniu budynku  i przygotowaniach do rozpoczęcia nauki.  Uczniowie wynosili łóżka szpitalne, sprzęt medyczny, kosze pełne opatrunków  i zakrwawionych bandaży. Wszyscy gromadzili ławki, krzesła, ściągano z różnych źródeł książki i to, co mogło stanowić pomoce naukowe. Naukę w szkole rozpoczęło 80 uczniów,  jednak w ciągu roku szkolnego liczba ta była bardzo płynna. Uczniowie podejmowali naukę i przerywali ją w trakcie roku szkolnego, ponieważ było to związane z ruchami migracyjnymi ludności. Poza tym wielu uczniów zginęło tragicznie od niewypałów, co potwierdzają adnotacje w ówczesnych  dziennikach lekcyjnych.

 

               Naukę w poszczególnych klasach podejmowali uczniowie w różnym wieku. Niejednokrotnie różnica ta wynosiła 7 lat, a w pojedynczych przypadkach nawet 10 –12 lat. Uczniów różnił nie tylko wiek, ale i nawyki kulturowe charakterystyczne dla środowiska, z jakiego się wywodzili. Pochodzili oni z Wilna, Nowo – Wielkiej, Grodna, Baranowicz, Pińska, Kowla, Brodów, Równego, Lwowa, Poznania i centralnej Polski, o czym pisał w kronice szkolnej kierownik szkoły Stanisław Gessek.

 

                    Pierwszymi nauczycielami szkoły podstawowej byli: A. MIELNICZUK,
J. MACEWICZ,  H. GRUZDO, K. GRUDZIŃSKA, A. OZIERSKA, E. GAWOR

i wspomniany już wcześniej S. GESSEK. 

Każda z tych osób legitymowała się przygotowaniem pedagogicznym, bowiem ukończyli oni przedwojenne Seminarium Nauczycielskie umożliwiające nauczanie w szkołach powszechnych.


                  Początkowo naukę prowadzono w klasach łączonych, co bardzo utrudniało naukę uczniom oraz pracę nauczycielom. To posunięcie było podyktowane względami ekonomicznymi oraz stosunkowo niską  liczebnością klas. Na jedną klasę średnio przypadało 11,4 ucznia ale były tez klasy liczące przeszło 20 uczniów (II i V) oraz liczące po 4 - 5 uczniów (VI i VII).W trakcie roku szkolnego przenoszono uczniów z klasy niższego stopnia do klasy wyższej. Działo się tak wówczas, gdy uczeń opanował szybciej materiał nauczania a rok urodzenia wskazywał, że powinien być w klasie wyższego stopnia. W roku szkolnym 1946/47  przyjmowano do klasy pierwszej uczniów urodzonych w roku 1939. Te i następne roczniki dzieci podejmowały naukę w klasach jednostopniowych. Zwiększony napływ ludności i powolny przyrost liczby ludności w Rzepinie pociągnął za sobą przyrost dzieci w wieku szkolnym. Szczególnie liczebne były roczniki 1945, 1946, 1947. To spowodowało utworzenie dwóch równoległych oddziałów klas pierwszych od roku szkolnego 1951/52. Budynek szkolny przy ulicy Wojska Polskiego nie był w stanie pomieścić wszystkich oddziałów gdyż od stycznia 1946 roku rozpoczęło w nim swoją działalność Gimnazjum Miejskie ( późniejsze Liceum Ogólnokształcące nr 17), które zajmowało obiekt wspólnie ze szkołą podstawową. Naukę w nim rozpoczęło w trzech klasach – 33 chłopców i 25 dziewcząt. W związku z powyższym władze szkolne w 1953 roku zwróciły się do Miejskiej Rady Narodowej z prośbą o przydzielenie dodatkowych pomieszczeń z przeznaczeniem ich na sale lekcyjne.
I tak w roku szkolnym 1953/54 szkoła uzyskała budynek przy ulicy Bohaterów Radzieckich 14, do którego przeniesiono uczniów z klas I – IV. Taki stan rzeczy wystarczył zaledwie do roku 1958, kiedy to liczba uczniów była tak duża, że decyzją powiatowych władz oświatowych utworzono nową placówkę szkolną. Od roku szkolnego 1958/59 funkcjonowały w Rzepinie dwie oddzielne szkoły podstawowe: Szkoła Podstawowa nr 1 przy ulicy Wojska Polskiego 28 i szkoła Podstawowa nr 2 przy ulicy Bohaterów Radzieckich.

             Od roku szkolnego 2005 /2006 w Rzepinie zaczęła funkcjonowć tylko jedna szkoła podstawowa, którą powołano uchwałą Rady Miejskiej z dwóch placówek istniejących w mieście.
Z Zespołu Szkół Ogólnokształcących została wyłączona szkoła podstawowa, której dyrektorem
w wyniku konkursu została wieloletnia dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 pani - BOŻENA RUDZKA.

 Szkoła nasza w roku szkolnym 2013/2014 liczy 460 uczniów, którzy uczą się w 21 oddziałach.
 234 uczniów mamy w  11 klasach  edukacji wczesnoszkolnej i 226 uczniów w 10 klasach  IV - VI. W szkole zatrudnionych jest 30 nauczycieli. Dzieci nasze uczą się języka niemieckiego i języka angielskiego. W szkole istnieje  dość dobrze wyposażona  biblioteka szkolna, którą prowadzi - p. BEATA MARKOWSKA i TERESA LEWANDOWSKA. Fachową radą służy wszystkim uczniom pedagog szkolny - p. BOGUMIŁA PRZYBYŁ.